Garanciális feltételek hordozókhoz

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

-  a termék színének fakulása,

- Heveder kopására, rongálására

- a nem-  rendeltetésszerű használatból adódó sérülések esetén (pl. szúró,  bökő tárgyakba beakadás, kisállat- általi rágcsálás, szakadás, gyermek általi pántrágás, nap okozta fakulás, maró hatású tisztítószerek okozta foltok, sérülések , táskapánt ismételt koptató tevékenysége által okozott sérülések, laza hordásból eredő derékpánt deformáció, vállpánt belső felének kopása, derékpánt külső

 –belső felületének kopása, szakadása esetén)

-  a tépőzár szerkezetében esett sérülések, pl.  szakszerűtlen  derékpánt- kihúzás és  terpeszállítás  ( terpeszállításkor a két tépőzár felet el kell választani és a két fél közé egy lapos fakanalat behelyezve a kívánt magasságba és szélességbe állítható a derékpánt) stb. esetén.

  - Nem kisállat hordozó eszköz!

 - cipzár hiba esetén a cipzár végeinek elfoszlására

- elemi kár, természeti csapás

okozta.

A hozott anyagból készített hordozókon a garancia nem terjed ki a nem varrás mentén keletkező szálhibákra és sérülésekre, pl. szálcsúszás. A jótállás feltétele a pántvédő használata, valamint a jótállási jegy  bemutatása, , annak hiányában a  számla megléte és bemutatása!

Csatok épségére élettartam garancia! (ameddig a hordozó anyaga el nem öregszik)

 

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

Jótállási időn belül megrendelt javítások esetén ( amennyiben a hiba felismerését követően azt  a Fogyasztó megelőlegezi a szállítási ktg-et, melyet  a Szolgáltató visszatérít a Fogyasztónak, amennyiben a sérülést az észleléstől számított 2 hónapon belül bejelentette) sérülés a jótállási körbe tartozik, jótállási időn belül.

Jótállási időn kívül bejelentett, vagy nem a jótállási körbe tartozó javírás, csere esetén  a termék szállítási költsége a javítási helyre és a fogyasztóhoz visszajuttatás során felmerülő díjak a fogyasztót terhelik. Amennyiben a javítás a jótállási és szavatossági körön túl mutat, a javítás ktg-ről a Szolgáltató a Fogyasztónak árajánlatot küld.

 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

 


 

[1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.